Høye energikostnader - hvilke tiltak kan iverksettes?

Dato: 5 Des 2022

Måleutstyr som kontinuerlig måler energiforbruket gir grunnlag for analyse og iverksetting av tiltak for å redusere og ha kontroll med energibruken.

Et anstrengt energimarked som følge av en rekke uheldige omstendigheter som krigen i Ukraina samt utfasing av fossile energikilder som en del av det grønne skiftet, har medført svært høye energipriser. Kraftprisene i Norge styres av markedsmekanismer basert på tilbud og etterspørsel. Vi er en del av et europeisk kraftmarked, slik at prisene også i stor grad påvirkes av kraftmarkedet i andre land. Da vår kraftproduksjon i hovedsak er basert på vannkraft vil også vær og klima i stor grad påvirke prisene. Videre vil både fyllingsgrad i vannmagasiner, nedbørsmengder i nedslagsfelt for disse samt årstider med temperatursvingninger ha stor betydning.

Økonomiske konsekvenser og motivasjon for et lavere energiforbruk
Tradisjonelt sett har prisen på elektrisk kraft i Norge vært lav. Dette har medført både lave kostnader og også et konkurransefortrinn for norske industribedrifter. Norge har derfor blant annet vært en stor eksportør av aluminium og andre råvarer som er svært kraftkrevende å produsere. Dagens virkelighet er at en stor økning i energipriser samt en begrenset tilgang til elektrisk kraft medfører at bedrifter som har planlagt investeringer i nye fabrikkanlegg har lagt sine planer på is. Offentlig sektor og svært mange private bedrifter har får mangedoblet sine energikostnader. Derfor har interessen for å få ned energiforbruket økt i den senere tid, og norske myndigheter har gitt signaler om at det vil bli iverksatt økonomiske incentiver for å øke motivasjonen for å gjennomføre ENØK tiltak.

Kartlegging av energiforbruk
Det finnes mange aktuelle tiltak for å få ned energiforbruket. Eksempelvis etterisolering, installasjon av varmepumper, optimalisering av varme- og ventilasjonsanlegg, installasjon av LED belysning, varmegjenvinnere og systemer for behovsstyrt ventilasjon, osv.
Mange av disse tiltakene er både kostnads- og ressurskrevende. For å kartlegge energiforbruk og foreta relevante analyser bør det i mange tilfeller investeres i et Energi Oppfølgings System (EOS). Dette består av måleutstyr som kontinuerlig måler effekt (kW) og energi (kWh). Måleutstyret kommuniserer og overfører måleverdier og data til et overordnet system. Via et web-grensesnitt gir dette for eksempel tilgang til statistiske- og historiske verdier. Disse verdiene kan benyttes som grunnlag for analyser i en beslutningsprosess. Ved hjelp av et EOS-system man også oppdage det som kalles «elektriske energityver».

Måleutstyr
Det stilles en rekke krav til måleutstyr for elektrisk effekt og energi. I tillegg til at måleutstyret må ha en rimelig god målenøyaktighet må det også være velegnet for å kunne ettermonteres. På grunn av begrenset tilgjengelig plass må energi-/forbruksmålere være kompakte. Strømtransformatorer må ofte være delbare slik at man ikke trenger å ta hovedstrømmen i forbindelse med montasje. Videre utgjør svært ofte tid som går med til montering en vesentlig andel av kostnadene. Måleutstyr må ha bus-kommunikasjon for overføring av data til et overordnet system. Dette gjøres enten trådbasert ved å benytte en egen bus-kabel, eller ved å benytte eksisterende LAN (Ethernet) infrastruktur.

Sentralt system
Det foreligger behov for et sentralt system for datainnsamling, logging av data og presentasjon av måleverdier. Her finnes det mange løsninger. Alternativt kan eksisterende SD-anlegget eller dedikerte EOS-systemer benyttes. Det finnes også i markedet bedrifter som tilbyr løsninger med datainnsamling, logging og web-baserte løsninger for presentasjon av måledata.

Hva vi kan tilby
Carlo Gavazzi kan tilby et meget stort leveringsprogram på måleutstyr. Dette omfatter blant annet kompakte modulære energi-/forbruksmålere og delbare strømtransformatorer. Målere leveres alternativt med grensesnitt RS485 Modbus, Modbus over TCP/IP, Mbus eller trådløs Mbus. Vi kan også tilby løsninger med BACnet IP.

For datainnsamling, logging og presentasjon av måledata kan vi tilby brukervennlige og gunstige løsninger basert på vår universelle web plattform UWP30. UWP30 kan også benyttes for styring av blant annet varme og lys, samt innsamling av data fra feltutstyr for måling av temperatur, CO2 osv.

Ta kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende samtale. Sammen finner vi den beste løsningen for energiøkonomisering og energioppfølging.