Avfallsplan

Avfallsplan

Avfallsplan

Avfallsplan er en plan som beskriver hvordan bygge- og rivingsavfall blir sortert på byggeplassen og hvor avfallet leveres til lovlig mottaksanlegg.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) er hjemlet i Forurensningsloven, og er gjort gjeldende fra 01.01.2008. Intensjonen med forskriften er at mest mulig avfall skal gå til gjenbruk eller gjenvinning, og at minst mulig havner på deponi.
Forskriften gjelder alle kommuner.

Ved vurderingen av om areal- eller vektgrensen i første ledd er overskredet, skal tiltak som berører flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg vurderes under ett.

Tiltakshaver er «eier» av avfallet og er derfor ansvarlig for å påse at avfallsplan blir utarbeidet.

Når skal avfallsplan brukes?

  • Oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m 2 bruksareal
  • Rehabilitering i form av fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m 2 bruksareal
  • Riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m 2 bruksareal
  • Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, rehabilitering eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall.

Relaterte produkter

Containerutleie

Containerutleie

Vi har containere for alle formål.


Farlig avfall

Farlig avfall

Franzefoss er behjelpelig med e-deklarering av farlig avfall.


Suge- og spyletjenester

Suge- og spyletjenester

Vi har døgnvakt 24/7 og med moderne suge- og spylebiler utfører vi jobben ett...


Pukk

Pukk

Franzefoss leverer pukk til de fleste formål samfunnet har behov for, som til...


Nyheter Franzefoss

God avfallshåndtering er lønnsomt og viktig for miljøet

God avfallshåndtering er lønnsomt og viktig for miljøet

Jo mer som sorteres, jo mer kan gjenbrukes eller gjenvinnes til nye materiale...

God avfallshåndtering er lønnsomt og viktig for miljøet

God avfallshåndtering er lønnsomt og viktig for miljøet

Jo mer som sorteres, jo mer kan gjenbrukes eller gjenvinnes til nye materiale...

Kategorier